Wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego

Szczegółowy opis sprawy:
Wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego lub wyrysu z mapy ewidencyjnej przeznaczonego do celów prawnych (wpis do księgi wieczystej, notariusz).

Dotyczy obszaru:
powiat wrocławski, w tym miasta Kąty Wrocławskie, Siechnice i Sobótka.

Opis postępowania:
Udaj się do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu lub pobierz i wydrukuj wniosek ze strony BIP. Możesz również przesłać wypełniony wniosek drogą elektroniczną (e-mail, ePUAP, Portal Interesanta) , faksem lub pocztą.W przypadku skorzystania z formularza  ePUAP należy zwrócić uwagę aby jako adresata wniosku wskazać Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu. Oryginał wniosku może być dostarczony w postaci: analogowej, dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem kwalifikowanym, dokumentu elektronicznego podpisanego profilem zaufanym (eGo) poprzez platformę ePUAP, za pośrednictwem e-Usługi - Portal Interesanta.
Wypełniając wniosek wskaż precyzyjnie miejscowość i numer działki ewidencyjnej, dla której wnioskujesz o wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego, przeznaczenie dokumentu (opisz słownie, do czego będzie służył dokument, np. do jakiej instytucji będzie składany) oraz czytelne dane zamawiającego. W przypadku wniosków przesłanych jako skan dokumentu lub faks, przed odbiorem materiałów zasobu/dokumentów należy dostarczyć oryginał wniosku. 
Dokonaj opłat w sposób ustalony przy składaniu wniosku.

Sposób odbioru jest określany przy składaniu wniosku (można wybrać odbiór osobisty lub wysyłkę pocztą na wskazany adres, za dodatkową opłatą). Jeśli odbierasz dokument osobiście, udaj się do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu z dowodem wniesionej opłaty i dowodem osobistym.

Dodatkowe informacje dotyczące udostępnianych materiałów: wykaz materiałów zasobu

Przykładowo wypełniony wniosek: wniosek

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków:  Formularz EGiB
Dowód osobisty
W razie potrzeby pełnomocnictwo:
• od właściciela / władającego (jeśli osobą faktycznie załatwiającą sprawę nie jest właściciel/władający nieruchomością),
• od wnioskodawcy (jeśli dane wnioskodawcy mają być inne niż dane osoby faktycznie załatwiającej sprawę) 

Miejsce złożenia wniosku i odbioru dokumentów:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul.T. Kościuszki
131, 50-440 Wrocław
Pokój 318 - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 -15:30 

Opłaty:

Tabela opłat z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 782)
Ostateczna wysokość opłaty  określana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Przy odbiorze należy okazać potwierdzenie wniesionej opłaty. 
Opłaty należy dokonać w kasie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu (pokój 301) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:30 (przerwa 11:00 - 11:20) lub przelewem. 

Konto bankowe do realizacji przelewów:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
57 1560 0013 2139 3853 1000 0002 (Getin Noble Bank S.A.)
Przy dokonywaniu przelewu niezbędne jest podanie numeru Dokumentu Obliczenia Opłaty;
W przypadku, gdy przelew będzie wykonany z konta innego niż rachunek Wnioskodawcy, w tytule przelewu należy wskazać obok nru DOO również dane Wnioskodawcy

Termin realizacji:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pracownia odpowiedzialna za realizację sprawy:
Pracownia Ewidencji Gruntów i Budynków
Kontakt telefoniczny – obsługa wniosków: 71 712 34 19
Kontakt telefoniczny – Kierownik Pracowni: 71 372 38 48
Adres poczty elektronicznej: pzk@kataster.wroc.pl
ePUAP /PZK_Wroclaw/SkrytkaESP
e-Usługi - Portal Interesanta
Faks: 71 372 43 47

Podstawa prawna:
Art. 40a - 40j  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Wytworzył:
Maciej Tobjasz, Paulina Michalczyk, Magdalena Zawadzka
(2014-06-26)
Udostępnił:
Marzanna Wysocka
(2014-06-26 14:22:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Zawadzka
(2020-08-03 15:20:55)