Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach:

 Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131 .

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy lub / i pozyskać ich kopie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@kataster.wroc.pl

adres pocztowy: PZK we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław

lub prosimy o kontakt telefoniczny +48 519-375-959

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Małgorzata Czartoryska

 

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskujemy w procesach związanych z realizacją zadań statutowych z zakresu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: z rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych,

- tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych – map ewidencyjnych i map zasadniczych,

- prowadzenie map i tabel taksacyjnych dot. nieruchomości,

oraz realizacji zadań administratora systemu wroSIP.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa jak tez od firm, instytucji publicznych (typu: urzędy, sądy), notariuszy. Dane są dostarczane listownie, osobiście, elektronicznie lub platformę ePUAP.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

  • Realizacji zadań Starosty w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę/wniosek zawartą/y z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę:

• adres e-mail, imię, nazwisko, telefon do kontaktu, dane teleadresowe, nr działki, nr KW

Jeśli z jakiegoś powodu dane osobowe nie zostaną przez Państwa  podane niestety , zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem prawnie skutecznej umowy/wniosku i udostępnić materiałów z zasobu PZK we Wrocławiu.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne;

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Podanie danych osobowych w procesie realizacji usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

 

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec PZK we Wrocławiu  w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie  Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia.

 

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przez nas udostępniane innym podmiotom, w sytuacjach uzasadnionych prawnie oraz na żądanie określonych organów, organów ścigania, sądów, komorników.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków  statystyki i archiwizacji.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie

Wytworzył:
Edyta Wasicka-Pawlus
(2018-05-25)
Udostępnił:
Cichoń Dominik
(2018-05-25 15:50:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichoń Dominik
(2018-05-25 15:50:53)