Pełnomocnictwo

Szczegółowy opis sprawy:
Zgodnie z art. 33 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

   

§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmiew formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

 

Złożenie oryginału dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczonego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty w wysokości 17,00 zł .

Zwolnienie z opłaty skarbowej obejmuje m.in.: pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu oraz jednostki budżetowe.
Szczegółowa informacja dot. zwolnienia z opłaty skarbowej zawarta jest w ustawie o opłacie skarbowej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką (m.in. w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - parter) lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Wrocław – dane rachunku PKO Bank Polski S.A. Nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 (Kasa znajduje się w budynku C przy Wydziale Komunikacji). 

Pobierz szablon pełnomocnictwa >>

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Karcz
(2020-06-18 08:35:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Karcz
(2024-02-21 11:07:38)