PRACOWNIA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Pracownia Ewidencji Gruntów i Budynków realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 

  1. aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości;
  2. przyjmowania i ewidencjonowania wniosków o udostępnienie informacji i raportów tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), sporządzania wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, udostępniania rejestru cen i wartości nieruchomości oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisów w ewidencji gruntów i budynków (rejestr wniosków);
  3. naliczania i wystawiania dokumentów obliczenia opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  4. udostępniania informacji i raportów na podstawie złożonych wniosków;
  5. wystawiania dokumentu licencji dla udostępnianych materiałów zasobu;
  6. ewidencjonowania, przetwarzania, przechowywania oraz udostępniania uprawnionym podmiotom wyciągów z operatów szacunkowych i danych rejestru cen i wartości nieruchomości;
  7. przetwarzania z postaci analogowej do postaci elektronicznej oraz technicznej obsługi dokumentów stanowiących podstawę wpisów w ewidencji gruntów i budynków;
  8. opracowania warunków technicznych do projektów i wdrożeń, w tym w ramach zamówień publicznych, oraz współuczestnictwa w komisyjnych odbiorach prac;
  9. współpracy z Wydziałami Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych i Urzędem Statystycznym w zakresie określonym odpowiednimi przepisami prawa;
  10. wnioskowania i współpracy z Archiwum Państwowym oraz udziału w pracach komisji w zakresie wyłączeń materiałów zasobu z zasobu, a także prowadzenie rejestru materiałów zasobu przeznaczonych do wyłączeń.

      e-mail : te@kataster.wroc.pl

telefon: 71 372 38 48

Wytworzył:
Udostępnił:
Wysocka Marzanna
(2010-06-23 13:51:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocka Marzanna
(2015-05-14 09:25:18)