Deklaracja dostępności

 
 

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Część z nich pochodzi od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany). Przykładem takich informacji są, wnioski o udostępnienie informacji publicznych.

Wyłączenia

 • niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników opublikowane po wejściu w życie wyżej wskazanej ustawy nie są dostępne cyfrowo w całości, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt z Sekretariatem.

Osoba do kontaktu: Edyta Wasicka-Pawlus, da@kataster.wroc.pl tel. 71 372 40 08.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Działem Informatyki.

Osoby do kontaktu: Dominik Cichoń i Piotr Karcz e-mail: di@kataster.wroc.pl tel. 71 345 99 34.

Kontaktować się w tej sprawie można także dzwoniąc do Sekretariatu PZK tel. 71 372 40 08.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu
 • Adres: Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
  ul. Tadeusza Kościuszki 131
  50-440 Wrocław
 • E-mail: pzk@kataster.wroc.pl
 • Telefon: 71 372 40 08

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK we Wrocławiu) znajduje się przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław. Obok siedziby PZK we Wrocławiu znajduje się płatny parking wewnętrzny za szlabanem. Na parkingu znajdują się miejsca dla osób z niepełnosprawnością. 

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Wejścia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, ale brak jest dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Po wejściu przez główne wejście, przez pierwsze szklane drzwi otwierane automatycznie oraz drugie szklane również otwierane automatycznie, znajdziemy się w głównym holu. Na wprost znajdują się dwie windy, którymi można dotrzeć na wszystkie piętra w budynku. Windy mają powiadamianie głosowe, z informacją w którą stronę jadą i na którym piętrze się zatrzymują. Przyciski windy posiadają oznakowania w alfabecie Brajla.

Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się punkt obsługi klienta. Wszystkie lady mają obniżony blat, a osoba za ladą jest widoczna również z pozycji siedzącej.

 

 

 

Wytworzył:
Maciej Tobjasz
(2020-12-04)
Udostępnił:
Cichoń Dominik
(2020-12-09 09:49:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Tobjasz Maciej
(2024-01-03 13:57:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki