Sygnalista

 

 

 
  Zarządzenie nr 17/2021 Dyrektora Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wdrożenia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.  
     
 

Wyciąg z procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

§ 4

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące
w jednostce:

 1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalisci@kataster.wroc.pl, optymalnie wypełniony formularz, o którym mowa w § 5 ust. 3, w zaszyfrowanym pliku - szyfr (hasło) do pliku należy przekazać pracownikowi Działu Ogólno-Administracyjnego osobiście lub telefonicznie na numer 71 372 40 08;
 2. w formie listownej na adres:

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie nieprawidłowości”.

2. Zgłoszenie może mieć charakter:

 1. jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości;
 2. poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają ujawnieniu jedynie osobom zaangażowanym w realizację działań następczych.

3. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

§ 5

1. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. informację o charakterze zgłoszenia zgodnie z § 4 ust. 2;
 2. imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia;
 3. dane kontaktowe;
 4. datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji
  o nieprawidłowościach;
 5. opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości;
 6. wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 7. wskazanie ewentualnych świadków;
 8. wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości;
 9. datę i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia.

2. W przypadku przesyłania zgłoszenia naruszeń jako dokumentu elektronicznego dopuszcza się, zamiast czytelnego podpisu osoby dokonującej zgłoszenia, jego podpisu w postaci kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3. Wzór formularza zgłoszenia naruszeń stanowi Załącznik nr 1.

4. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

 
     
 

Załącznik nr 1 do Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (DOCX)

Załącznik nr 1 do Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (PDF)

 

 

 

Wytworzył:
Aleksandra Jeziorna
(2021-12-16)
Udostępnił:
Piotr Karcz
(2021-12-20 13:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Tobjasz Maciej
(2024-01-03 13:56:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki