Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 ) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych, 
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
     

Udzielanie informacji publicznej na wniosek:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Wniosek do pobrania: wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.  Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku PZK we Wrocławiu powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Jednostka odpowiedzialna:
Każdy dział / pracownia PZK we Wrocławiu zgodnie z dekretacją Dyrektora.

Rejestr w sekretariacie.


Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

Informacje wymagane art. 13 RODO:

Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych

 

Wytworzył:
Edyta Wasicka- Pawlus
Udostępnił:
Piotr Karcz
(2021-06-18 12:22:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Karcz
(2021-06-29 10:07:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki