Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Szczegółowy opis sprawy:

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Dotyczy obszaru:
powiat wrocławski, w tym miasta Kąty Wrocławskie, Siechnice i Sobótka.

Opis postępowania:

Warunki ogólne: Podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, zapewnia się nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

Udaj się do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu (pokój 318) i na miejscu wypełnij właściwy formularz lub pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz pobrany z naszej strony BIP i prześlij go pocztą tradycyjną.
Wypełniony wniosek możesz przesłać również jako dokument elektroniczny po złożeniu na nim podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego (nowe dowody) lub podpisu profilu zaufanego (eGo) poprzez e-mail lub ePUAP. Pamiętaj, że wysyłając wniosek drogą elektroniczną wymagany jest podpis elektroniczny. 
Wypełniając wniosek wskaż zadanie publiczne i podstawy prawnej jego realizacji, którego wykonanie wymaga udostępnienia danych. Określ rejestr, w którym zgromadzone są dane będące przedmiotem udostępnienia wg Wykazu materiałów udostępnianych przez Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu . Zwróć uwagę, że przedmiotem wniosku mogą być wyłącznie dane (zbiory danych z bazy danych) - nie raporty, wypisy, wyrysy, mapy, czy kopie innych materiałów zasobu itd. Wskaż zakres żądanych danych, sposób i okres ich udostępnienia.

Wnioskodawca we wniosku oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania udostępnionych danych wyłącznie do realizacji wskazanego zadania publicznego oraz, że spełnia warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych we wskazanym rejestrze.

Dane zostaną udostępnione wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania drogą elektroniczną dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym prowadzonym przez Starostę Powiatu Wrocławskiego na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:

Podmiot , któremu udostępniane są informacje z rejestru publicznego jest zobowiązany do ich ochrony na poziomie nie mniejszym niż ten, który ma zastosowanie w tym rejestrze.

Podmiot ubiegający się o uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych zobowiązany jest do zabezpieczenia otrzymanych danych przed ich utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane poprzez opracowanie i wdrożenie Polityki bezpieczeństwa oraz systemu zarządzającym bezpieczeństwem informacji określonych polskimi normami.

Zabezpieczenia zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
W razie potrzeby pełnomocnictwo od wnioskodawcy (jeśli dane wnioskodawcy mają być inne niż dane osoby/podmiotu realizującego sprawę).

Miejsce złożenia wniosku i odbioru materiałów:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki
131, 50-440 Wrocław
Sekretariat – p. 316 lub p. 318 - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 -15:30 

Opłaty:
Opłata nie jest pobierana.

Termin realizacji:

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pracownia odpowiedzialna za realizację sprawy:
Pracownia Ewidencji Gruntów i Budynków
Kontakt telefoniczny – obsługa wniosków: 71 712 34 19
Kontakt telefoniczny – Kierownik Pracowni: 71 372 38 48

Adres poczty elektronicznej: pzk@kataster.wroc.pl
ePUAP /PZK_Wroclaw/SkrytkaESP
Faks: 71 372 43 47

Podstawa prawna:
Art. 40a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
Art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Karcz
(2023-12-12 11:19:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichoń Dominik
(2024-06-03 11:46:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki